Generalforsamling i SKAK-huset kl. 17.30

06-05-2022

PI Københavns Skytteafdeling

Generalforsamling:

Mandag den 13. juni 2022 kl. 17.30

Mødet afholdes på den KSC Krudthuset, Selinevej 5, 2300 København S.,

Første bygning inden parkeringen uden for skydebaneanlægget.

Foreningen er vært ved kaffe, øl/vand og snacks. Du må meget gerne give en tilkendegivelse om man deltager seneste onsdag den 8. juni 2022 til Kim Wallbridge på kim@piskydning.dk

Dagsorden:

1) Valg af dirigent (og referent).

2) Valg af stemmeudvalg.

3) Formandens beretning

4) På valg: Formandsposten, Michael og to bestyrelsesposter, Kim og Preben. Alle ønsker at genopstille

3) Regnskabskontrollant Søren er på valg

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 4, skal være næstformanden i hænde senest 7 dage før mødet. Forslag sendes til morten@piskydning.dk

Mød op og bak op om skytteafdelingens fremtidige virke.

P.f.v.

Michael Randrup, formand.

Invitation i pdf.